Oppslagstavle for Rastaskogen BRL

 • Grønne avfallsposer

  Publisert 26. mar. 2021

  Fra ROAF sin nettside:

  Begynner det å bli tomt for grønne poser til matavfall, så får du tak i flere ruller på ulike måter:

  På alle våre gjenvinningsstasjoner - nærmeste som er åpen er Berger/Skedsmo

  På servicetorget i din kommune - det er i rådhuset som ligger på Kjenn.

  Hos Miljøbilen (vår og høst)

  De som er en del av en fellesløsning (borettslag og sameier) vil få utdelt poser 2 ganger per år

  Kurv og grønne poser til matavfall kan du hente på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner og på servicetorget i din kommune.

 • Parkering på gangveier i borettslaget hindrer brøyting

  Publisert 17. feb. 2021

  Minner om at det ikke er anledning til å parkere på gangveiene i borettslaget. Dersom dere har besøk av håndverkere må dere gi de beskjed.

 • Skraping av parkeringsplasser og gangveier - fjerning av biler

  Publisert 01. feb. 2021

  Tid: 08:00 - 16:00, Gangveier og parkeringsplasser

  Beboere har henvendt seg til styre med spørsmål om fjerning av snø. Fra morgenen onsdag 3. februar starter Hagen Hageservice med skraping av parkeringsplasser. Ber om at ingen parkerer på noen av gjesteparkeringsplassene eller på de faste oppstillingsplassene, fra onsdag morgen.

  Vi har gått en runde i dag. Gangveiene trenger også skraping. Mange beboere har plantet hekker og busker som strekker seg inn mot gangveiene. Vi ønsker å gjennomføre beskjæring slik at brøytemaskinen kommer fram, uten å ødelegge plantene. Vi merker nå disse områdene.

  NB: Kan de beboerne som ønsker å gjøre dette selv utføre beskjæring i dag/kveld 2.2, eller gi beskjed til oss? Hører vi ikke fra deg vil planter i områdene bli beskåret.

 • Generalforsamling 2021

  Publisert 22. jan. 2021

  Ordinær generalforsamling 2021

  Det vises til borettslagslovens § 7-4:” Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

  Rastaskogen Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 28. april 2021.

  I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt og hvor møtet skal avholdes.

  Alle forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 24. februar 2021.

  For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  - gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

  - formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

  Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

  Forslag sendes til styreleder i Rastaskogen Borettslag

  Bjarne Asgrimplass

  Bjørnebærstien 7 B

  1476 Rasta

  rastaskogen@styrerommet.no

  Hilsen

  Rastaskogen Borettslag

  Styret

  Januar 2021

 • NYHET! Rastaskogen borettslag går over til bredbåndsfiber

  Publisert 05. jan. 2021

  I dag har borettslaget et utdatert coax bredbåndsnett. Borettslaget har inngått ny avtale med Telia (tdiligere Get) og vi skifter nå til fiber. Produktet borettslaget skal ha er Flex Medium. Man kan velge om man vil ha kun tv, kun fiber eller begge deler. Telia tar kostnaden på utskiftningen til fiber, så for den enkelte husstand er det under 20 kr mer pr måned i forhold til dagens abonnement.

  Arbeidet utføres av Netel på vegne av Telia med oppstart 1 mars og arbeidet forventes å være ferdig 1.7. I den forbindelse må Netel inn i hver enkelt bolig for installasjon av en hussentral. Det blir også en del graving i asfalt og over plen frem til husrekkene. Se vedlegg for informasjon fra Telia om abonnement og priser, og Netel (leverandør av fiber) og oversikt over gravetrase. Denne kan bli endret når arbeidet starter.

  Vi kommer til å få mer informasjon nærmere oppstart 1. mars og legger dette ut på hjemmesiden.

  Styret

 • Snø på baldakiner over inngangsdørene

  Publisert 05. jan. 2021

  Det er mye tung og hard snø nå, beboer må selv sørge for å fjerne snø fra baldakinene over inngangspartiene. Hvis du trenger hjelp så ta kontakt med naboen eller styret via Rastaskogen.no

  Bruk kost eller lignende slik at man ikke skader seg selv eller ødelegger baldakinene.

 • Snø på hekker og trær

  Publisert 05. jan. 2021

  Det er mye tung snø på hekker og trær i hagene (fellesarealene) rundtomkring. Man er selv ansvarlig for å fjerne snøen slik at busker, hekk og trær ikke knekker. Det er tung og hard snø som ligger på, bruk en kost eller lignende slik at man ikke får dette over seg.

  Styret

 • Husleieøkning fra 1.2.2021 med 2%

  Publisert 27. nov. 2020

  Økte avgifter til Lørenskog kommune

  Det er særlig de kommunale gebyrene som øker, disse viser en samlet økning på nesten 20%. Av gebyrene er det vanngebyrene som øker mest. Samlet utgjør avgiftsøkningen ca. 300 000,- for Rastaskogen Borettslag.

  Styreleder Bjarne Asgrimplass

 • Informasjon fra Styret i Rastaskogen BRL og Norsk Brannvern

  Publisert 10. nov. 2020

  På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

  • Full gjennomgang som tidligere.
   Inspektøren går inn - skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

  • Kontroll uten fysisk besøk.
   Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren.

  Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.

  Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

   

  Kontrollen gjelder de som ikke fikk besøk 2. november.

   

  Kontroll er satt til

   

  Mandag 23.november kl.12.30 – 21.00

   

   

  Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i eventuelle fellesareal. Styret vil få en rapport der tiltak vil bli vurdert og man blir enige om videre oppfølging. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller 32 27 35 28 kl. 12:00- 14:00, man-tors

   

  Norsk Brannvern har høye sikkerhetsrutiner når det gjelder koronasituasjonen. Norsk Brannvern vil holde seg minimum 1 meter unna andre mennesker og benytte sikkerhetsutstyr, inkludert antibac. Husk å vaske hender nøye i disse dager og holde dere på god avstand fra andre mennesker. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut / henter inn utstyret. 

 • Vedlikeholdsprosjektet – sluttoppgjør. Informasjon til alle beboere

  Publisert 09. nov. 2020

  Borettslaget har holdt igjen midler til entreprenøren og leverte en innsigelse / tilsvar til sluttoppgjøret, med Prosjektmester AS, i April.

  Våre innsigelser består blant annet av entreprenørens endringskrav, som de krever vederlagsjustering for, mens vi mener dette er arbeider som entreprenøren skulle utføre i henhold til totalentreprisen. Manglende dokumentasjon på utførte arbeider. Utførte regningsarbeider / tillegg der det har vært urasjonell drift, mm.

  Entreprenøren har klaget saken inn for Forliksrådet. Borettslaget skal svare Forliksrådet innen 30.11.2020.

  Under hele byggeprosessen, fra tilbudsforespørsel til og med sluttoppgjør, har Aase Prosjekt AS bistått. I tillegg bistår Advokatfirmaet CLP DA nå i sluttfasen.

  NB: Dersom dere fortsatt har utestående reklamasjoner, som ikke er utbedret, må dere ta kontakt med styret snarest. 

   

  Hilsen Bjarne Asgrimplass

  Styreleder